اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن:

‍"اساسنامه انجمن بيماری شناسی گياهی ايران"

فصل اول- کليات و اهداف:

ماده 1: بمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم بيماريهای گياهی و علوم وابسته آن توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌های مربوط، انجمن بيماری‌شناسی گياهی ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود تشکيل می‌گردد.

ماده 2: انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در تهران به نشانی خيابان يمن (تابناک) موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی واقع است و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

ماده 4: اين انجمن از سال 1341 (قبلا با نام انجمن کارشناسان بيماريهای گياهی ايران) برای مدت نامحدود به شماره ثبت 1583 تشکيل گرديده و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران می‌باشد. اولين اساسنامه آن سوم آبان ماه همان سال به تصويب هيات موسس رسيده است.

فصل دوم- وظايف و فعاليتها:

ماده 5: بمنظور نيل به هدفهای مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- ايجاد و تحکيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين‌المللی بين اساتيد، محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم بيماريهای گياهی سروکار دارند.

2-5- همکاری و مشاورت با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرايی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققين ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5-5- تشکيل سخنرانيها، گردهمايی‌ها، سمينارها و کنگره‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی مربوط به بيماريهای گياهان و علوم وابسته.

6-5- انتشار کتب و نشريات علمی و نشريات ترويجی درباره مسائل بيماريهای گياهان مبتلا به کشور.

7-5- انتشار نتايج تحقيقاتی مربوط به بيماريهای گياهی در مجله رسمی انجمن به نام " بيماريهای گياهی "Iranian journal of plant pathology

8-5- کوشش در جمع‌آوری کتب و مجلات مربوط به بيماريهای گياهی و علوم وابسته و گردآوری نتايج تحقيقات و بررسيهای انجام شده در اين زمينه در کشورهای خارج.

9-5- برقراری ارتباط با مراکز تحقيقاتی و انجمن‌های مشابه.

10-9- کوشش در تقويت کادر تحقيقاتی و آموزشی بيماريهای گياهی در کشور.

11-5- فراهم آوردن تسهيلات لازم برای شرکت اعضاء در کنفرانسها و کنگره‌های بين‌المللی بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

12-5- دعوت از کارشناسان برجسته بيماريهای گياهی و علوم وابسته خارجی به منظور ايراد سخنرانی و تبادل اطلاعات با کارشناسان ايرانی.

13-5- ارائه اولويت‌های تحقيقاتی در زمينه بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:

ماده 6: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضويت پيوسته:

کليه افرادی که درجه دکتری، کارشناسی ارشد، و يا کارشناسی در رشته بيماريهای گياهی و يا رشته‌های وابسته ‌باشند می‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

متقاضيان لازم است برگ تقاضای عضويت در انجمن را تکميل و به امضاء دو نفر معرف از اعضای پيوسته انجمن برسانند و اين برگ تقاضا را به همراه دو قطعه عکس و تصوير آخرين مدرک تحصيلی به دبيرخانه انجمن ارسال دارند. احراز قطعی عضويت منوط به تصويب هيات مديره و پرداخت حق عضويت می‌باشد.

2- عضو وابسته:

کليه دانشجويانی که در رشته‌های گياهپزشکی به تحصيل اشتغال دارند می‌توانند بعنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند. دواطلبان بايستی فرم مخصوص تقاضای عضويت را تکميل و پس از امضای دو نفر از اعضاء هيئت علمی گروه گياهپزشکی دانشکده مربوط که عضو پيوسته انجمن می‌باشند همراه با گواهی اشتغال به تحصيل و دو قطعه عکس به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.

6-3- عضويت افتخاری:

شخصيت‌های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های بيماری گياهان و علوم وابسته حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند، به عضويت افتخاری در می‌آيند.

عضويت اين افراد با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی انجام می‌شود.

4-6- اعضای موسساتی (حقوقی):

سازمان‌هايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط به فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

پيشنهاد اين اعضاء توسط هيات مديره بررسی و با تصويب مجمع عمومی انجام می‌پذيرد.

تبصره 1: اعضاء افتخاری کليه مزايای اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند.

تبصره 2: اعضاء موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی نسبت به دارايی برای عضو ايجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

تبصره 3 : اعضاء وابسته انجمن فقط 50 درصد حق عضويت که طبق اساسنامه و آئين‌نامه‌ها تعيين شده است پرداخت می‌کنند. اين اعضاء حداکثر تا سه سال می‌توانند از اين مزايا استفاده کنند.

ماده 8 : عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

1 -8- استعفای کتبی

2 -8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه به مدت دو سال

تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

تبصره 2: قبول مجدد عضويت عضو مستعفی منوط به پرداخت بديهی بابت عضويت قبلی او خواهد بود.

فصل چهارم- ارکان انجمن:

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی، ب: هيات مديره، ج: بازرس و هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق‌العاده تشکيل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می‌شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای انجمن رسميت می‌يابد و تصميمات اکثريت آراء معتبر است.

2-10- در صورتيکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت. جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می‌شود.

شرايط رسميت جلسه مجمع‌ فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومی عادل مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی يا دعوت از طريق روزنامه‌های کثيرالانتشار می‌باشد و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

1- 11- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرس

2-11- تصويب خط مشی انجمن

3-11- بررسی و تصويب پيشنهادات هايت مديره و بازرس

4-11- تصويب عضويت اعضاء افتخاری و موسساتی

5-11- تصويب آئين‌نامه‌ها

6-11- تعيين ميزان حق عضويت، تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

7-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

8-11- عزل هيات مديره و بازرس

9-11- انتخاب هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيات رئيسه‌ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هيات رئيسه مجمع عمومی نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس کانديدا کرده‌اند.

تبصره 4: مجمع‌عمومی فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11 تشکيل می‌شود.

ب: هيات مديره (شورای اجرايی)

ماده 12: هيات مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر دو سال يکبار با رای مخفی از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

12-1-عضويت در هيات مديره بيش از دو دوره متوالی ممنوع است.

تبصره: حداکثر دو نفر از اعضاء مشمول اين قاعده در صورت کسب 4/3 آراء حاضرين در جلسه می‌توانند برای يک دوره ديگر به عضويت هيات مديره در آيند.

2-12- عضويت در هيات مديره افتخاری است و از بابت انجام وظايفی که در انجمن انجام می‌دهند هيچگونه حقوق و پاداش دريافت نخواهند کرد.

3-12- هيات مديره حداکثر تا يک هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود بعنوان رئيس، نايب رئيس، دبير، خزانه‌دار و مسئول انتشارات و تبليغات اقدام می‌نمايد.

4-12- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئيس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئيس يا نايب رئيس معتبر است.

5-12- هيات مديره موظف است حداقل ماهی يکبار جلسه خود را تشکيل دهد.

6-12- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت می‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق، معتبر است.

7-12- کليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسه هيات مديره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هيات مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه به شخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، بر کناری يا فوت هر يک از اعضاء هيات مديره، عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رای مجاز است.

11-12- هيات مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان تصدی خود نسب به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن‌های علمی ارسال نمايد.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تائيد هيات مديره جديد از سوی کميسيون وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانونی انجمن می‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1- 13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع‌عمومی

2-13- تشکيل گروه‌های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غيرمنقول انجمن

4-13- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌های اجرايی

5-13- تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالی برای طرح در مجمع‌عمومی

6-13- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل غير.

7-13- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و کمک‌های مالی

10-13- اهداء بورسهای تحقيقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری

13-13- تصويب عضويت پيوسته و وابسته داوطلبان عضويت

14-13- پيشنهاد عضويت افتخاری شخصيت‌های برجسته رشته بيماريهای گياهی و علوم وابسته به مجمع‌عمومی

15-13- بررسی پيشنهاد عضويت اعضای موسساتی و ارائه آن به مجمع‌عمومی

16-13- تهيه آئين‌نامه

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را بعنوان بازرس اصلی و يک نفر را بعنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيات مديره برای بررسی در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن:

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کميته‌های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيات مديره تعيين می‌شود به فعاليت می‌پردازند.

1) گروه‌های تخصصی

2) کميته آموزش و پژوهش

3) کميته انتشارات

4) کميته آمار و اطلاعات

5) کميته پذيرش و روابط عمومی

6) کميته گردهمايی‌های علمی

1-16- تهيه آئين‌نامه تشکيل گروهها و کميته‌ها با هيات مديره و .... انجمن است.

تبصره 1: هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی (ارگان رسمی انجمن) به تعداد 7 نفر طبق آئين‌نامه خاص خود، هر دو سال يکبار همراه با انتخاب هيات مديره از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق ورودی و عضويت اعضاء

2-17- درآمدهی ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

3-17- دريافت هدايا و کمک‌ها

4-17- فروش کتب و نشرياتی که انجمن خود چاپ و منتشر می‌کند.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، ‌تحقيقات و فنآوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: کليه مدارک و پرونده‌های مالی و غيرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده 21: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری معتبر است.

ماده 22: انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 23: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هيات تصفيه‌ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تصيفه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کليه دارايی‌های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظرات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری به يکی از موسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 24: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 23 ماده، 65 زيرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 11/7/84 مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصويب رسيد.

محل امضای هيات رئيسه جلسه مجمع عمومی

اساسنامه انجمن:

‍"اساسنامه انجمن بيماری شناسی گياهی ايران"

فصل اول- کليات و اهداف:

ماده 1: بمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم بيماريهای گياهی و علوم وابسته آن توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌های مربوط، انجمن بيماری‌شناسی گياهی ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود تشکيل می‌گردد.

ماده 2: انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در تهران به نشانی خيابان يمن (تابناک) موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی واقع است و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

ماده 4: اين انجمن از سال 1341 (قبلا با نام انجمن کارشناسان بيماريهای گياهی ايران) برای مدت نامحدود به شماره ثبت 1583 تشکيل گرديده و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران می‌باشد. اولين اساسنامه آن سوم آبان ماه همان سال به تصويب هيات موسس رسيده است.

فصل دوم- وظايف و فعاليتها:

ماده 5: بمنظور نيل به هدفهای مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- ايجاد و تحکيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين‌المللی بين اساتيد، محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم بيماريهای گياهی سروکار دارند.

2-5- همکاری و مشاورت با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرايی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققين ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5-5- تشکيل سخنرانيها، گردهمايی‌ها، سمينارها و کنگره‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی مربوط به بيماريهای گياهان و علوم وابسته.

6-5- انتشار کتب و نشريات علمی و نشريات ترويجی درباره مسائل بيماريهای گياهان مبتلا به کشور.

7-5- انتشار نتايج تحقيقاتی مربوط به بيماريهای گياهی در مجله رسمی انجمن به نام " بيماريهای گياهی "Iranian journal of plant pathology

8-5- کوشش در جمع‌آوری کتب و مجلات مربوط به بيماريهای گياهی و علوم وابسته و گردآوری نتايج تحقيقات و بررسيهای انجام شده در اين زمينه در کشورهای خارج.

9-5- برقراری ارتباط با مراکز تحقيقاتی و انجمن‌های مشابه.

10-9- کوشش در تقويت کادر تحقيقاتی و آموزشی بيماريهای گياهی در کشور.

11-5- فراهم آوردن تسهيلات لازم برای شرکت اعضاء در کنفرانسها و کنگره‌های بين‌المللی بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

12-5- دعوت از کارشناسان برجسته بيماريهای گياهی و علوم وابسته خارجی به منظور ايراد سخنرانی و تبادل اطلاعات با کارشناسان ايرانی.

13-5- ارائه اولويت‌های تحقيقاتی در زمينه بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:

ماده 6: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضويت پيوسته:

کليه افرادی که درجه دکتری، کارشناسی ارشد، و يا کارشناسی در رشته بيماريهای گياهی و يا رشته‌های وابسته ‌باشند می‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

متقاضيان لازم است برگ تقاضای عضويت در انجمن را تکميل و به امضاء دو نفر معرف از اعضای پيوسته انجمن برسانند و اين برگ تقاضا را به همراه دو قطعه عکس و تصوير آخرين مدرک تحصيلی به دبيرخانه انجمن ارسال دارند. احراز قطعی عضويت منوط به تصويب هيات مديره و پرداخت حق عضويت می‌باشد.

2- عضو وابسته:

کليه دانشجويانی که در رشته‌های گياهپزشکی به تحصيل اشتغال دارند می‌توانند بعنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند. دواطلبان بايستی فرم مخصوص تقاضای عضويت را تکميل و پس از امضای دو نفر از اعضاء هيئت علمی گروه گياهپزشکی دانشکده مربوط که عضو پيوسته انجمن می‌باشند همراه با گواهی اشتغال به تحصيل و دو قطعه عکس به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.

6-3- عضويت افتخاری:

شخصيت‌های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های بيماری گياهان و علوم وابسته حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند، به عضويت افتخاری در می‌آيند.

عضويت اين افراد با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی انجام می‌شود.

4-6- اعضای موسساتی (حقوقی):

سازمان‌هايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط به فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

پيشنهاد اين اعضاء توسط هيات مديره بررسی و با تصويب مجمع عمومی انجام می‌پذيرد.

تبصره 1: اعضاء افتخاری کليه مزايای اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند.

تبصره 2: اعضاء موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی نسبت به دارايی برای عضو ايجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

تبصره 3 : اعضاء وابسته انجمن فقط 50 درصد حق عضويت که طبق اساسنامه و آئين‌نامه‌ها تعيين شده است پرداخت می‌کنند. اين اعضاء حداکثر تا سه سال می‌توانند از اين مزايا استفاده کنند.

ماده 8 : عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

1 -8- استعفای کتبی

2 -8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه به مدت دو سال

تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

تبصره 2: قبول مجدد عضويت عضو مستعفی منوط به پرداخت بديهی بابت عضويت قبلی او خواهد بود.

فصل چهارم- ارکان انجمن:

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی، ب: هيات مديره، ج: بازرس و هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق‌العاده تشکيل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می‌شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای انجمن رسميت می‌يابد و تصميمات اکثريت آراء معتبر است.

2-10- در صورتيکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت. جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می‌شود.

شرايط رسميت جلسه مجمع‌ فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومی عادل مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی يا دعوت از طريق روزنامه‌های کثيرالانتشار می‌باشد و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

1- 11- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرس

2-11- تصويب خط مشی انجمن

3-11- بررسی و تصويب پيشنهادات هايت مديره و بازرس

4-11- تصويب عضويت اعضاء افتخاری و موسساتی

5-11- تصويب آئين‌نامه‌ها

6-11- تعيين ميزان حق عضويت، تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

7-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

8-11- عزل هيات مديره و بازرس

9-11- انتخاب هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيات رئيسه‌ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هيات رئيسه مجمع عمومی نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس کانديدا کرده‌اند.

تبصره 4: مجمع‌عمومی فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11 تشکيل می‌شود.

ب: هيات مديره (شورای اجرايی)

ماده 12: هيات مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر دو سال يکبار با رای مخفی از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

12-1-عضويت در هيات مديره بيش از دو دوره متوالی ممنوع است.

تبصره: حداکثر دو نفر از اعضاء مشمول اين قاعده در صورت کسب 4/3 آراء حاضرين در جلسه می‌توانند برای يک دوره ديگر به عضويت هيات مديره در آيند.

2-12- عضويت در هيات مديره افتخاری است و از بابت انجام وظايفی که در انجمن انجام می‌دهند هيچگونه حقوق و پاداش دريافت نخواهند کرد.

3-12- هيات مديره حداکثر تا يک هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود بعنوان رئيس، نايب رئيس، دبير، خزانه‌دار و مسئول انتشارات و تبليغات اقدام می‌نمايد.

4-12- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئيس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئيس يا نايب رئيس معتبر است.

5-12- هيات مديره موظف است حداقل ماهی يکبار جلسه خود را تشکيل دهد.

6-12- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت می‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق، معتبر است.

7-12- کليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسه هيات مديره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هيات مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه به شخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، بر کناری يا فوت هر يک از اعضاء هيات مديره، عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رای مجاز است.

11-12- هيات مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان تصدی خود نسب به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن‌های علمی ارسال نمايد.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تائيد هيات مديره جديد از سوی کميسيون وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانونی انجمن می‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1- 13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع‌عمومی

2-13- تشکيل گروه‌های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غيرمنقول انجمن

4-13- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌های اجرايی

5-13- تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالی برای طرح در مجمع‌عمومی

6-13- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل غير.

7-13- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و کمک‌های مالی

10-13- اهداء بورسهای تحقيقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری

13-13- تصويب عضويت پيوسته و وابسته داوطلبان عضويت

14-13- پيشنهاد عضويت افتخاری شخصيت‌های برجسته رشته بيماريهای گياهی و علوم وابسته به مجمع‌عمومی

15-13- بررسی پيشنهاد عضويت اعضای موسساتی و ارائه آن به مجمع‌عمومی

16-13- تهيه آئين‌نامه

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را بعنوان بازرس اصلی و يک نفر را بعنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيات مديره برای بررسی در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن:

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کميته‌های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيات مديره تعيين می‌شود به فعاليت می‌پردازند.

1) گروه‌های تخصصی

2) کميته آموزش و پژوهش

3) کميته انتشارات

4) کميته آمار و اطلاعات

5) کميته پذيرش و روابط عمومی

6) کميته گردهمايی‌های علمی

1-16- تهيه آئين‌نامه تشکيل گروهها و کميته‌ها با هيات مديره و .... انجمن است.

تبصره 1: هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی (ارگان رسمی انجمن) به تعداد 7 نفر طبق آئين‌نامه خاص خود، هر دو سال يکبار همراه با انتخاب هيات مديره از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق ورودی و عضويت اعضاء

2-17- درآمدهی ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

3-17- دريافت هدايا و کمک‌ها

4-17- فروش کتب و نشرياتی که انجمن خود چاپ و منتشر می‌کند.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، ‌تحقيقات و فنآوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: کليه مدارک و پرونده‌های مالی و غيرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده 21: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری معتبر است.

ماده 22: انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 23: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هيات تصفيه‌ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تصيفه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کليه دارايی‌های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظرات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری به يکی از موسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 24: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 23 ماده، 65 زيرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 11/7/84 مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصويب رسيد.

محل امضای هيات رئيسه جلسه مجمع عمومی

اساسنامه انجمن:

‍"اساسنامه انجمن بيماری شناسی گياهی ايران"

فصل اول- کليات و اهداف:

ماده 1: بمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم بيماريهای گياهی و علوم وابسته آن توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌های مربوط، انجمن بيماری‌شناسی گياهی ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود تشکيل می‌گردد.

ماده 2: انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در تهران به نشانی خيابان يمن (تابناک) موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی واقع است و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

ماده 4: اين انجمن از سال 1341 (قبلا با نام انجمن کارشناسان بيماريهای گياهی ايران) برای مدت نامحدود به شماره ثبت 1583 تشکيل گرديده و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران می‌باشد. اولين اساسنامه آن سوم آبان ماه همان سال به تصويب هيات موسس رسيده است.

فصل دوم- وظايف و فعاليتها:

ماده 5: بمنظور نيل به هدفهای مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- ايجاد و تحکيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين‌المللی بين اساتيد، محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم بيماريهای گياهی سروکار دارند.

2-5- همکاری و مشاورت با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرايی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققين ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5-5- تشکيل سخنرانيها، گردهمايی‌ها، سمينارها و کنگره‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی مربوط به بيماريهای گياهان و علوم وابسته.

6-5- انتشار کتب و نشريات علمی و نشريات ترويجی درباره مسائل بيماريهای گياهان مبتلا به کشور.

7-5- انتشار نتايج تحقيقاتی مربوط به بيماريهای گياهی در مجله رسمی انجمن به نام " بيماريهای گياهی "Iranian journal of plant pathology

8-5- کوشش در جمع‌آوری کتب و مجلات مربوط به بيماريهای گياهی و علوم وابسته و گردآوری نتايج تحقيقات و بررسيهای انجام شده در اين زمينه در کشورهای خارج.

9-5- برقراری ارتباط با مراکز تحقيقاتی و انجمن‌های مشابه.

10-9- کوشش در تقويت کادر تحقيقاتی و آموزشی بيماريهای گياهی در کشور.

11-5- فراهم آوردن تسهيلات لازم برای شرکت اعضاء در کنفرانسها و کنگره‌های بين‌المللی بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

12-5- دعوت از کارشناسان برجسته بيماريهای گياهی و علوم وابسته خارجی به منظور ايراد سخنرانی و تبادل اطلاعات با کارشناسان ايرانی.

13-5- ارائه اولويت‌های تحقيقاتی در زمينه بيماريهای گياهی و علوم وابسته.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:

ماده 6: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضويت پيوسته:

کليه افرادی که درجه دکتری، کارشناسی ارشد، و يا کارشناسی در رشته بيماريهای گياهی و يا رشته‌های وابسته ‌باشند می‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

متقاضيان لازم است برگ تقاضای عضويت در انجمن را تکميل و به امضاء دو نفر معرف از اعضای پيوسته انجمن برسانند و اين برگ تقاضا را به همراه دو قطعه عکس و تصوير آخرين مدرک تحصيلی به دبيرخانه انجمن ارسال دارند. احراز قطعی عضويت منوط به تصويب هيات مديره و پرداخت حق عضويت می‌باشد.

2- عضو وابسته:

کليه دانشجويانی که در رشته‌های گياهپزشکی به تحصيل اشتغال دارند می‌توانند بعنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند. دواطلبان بايستی فرم مخصوص تقاضای عضويت را تکميل و پس از امضای دو نفر از اعضاء هيئت علمی گروه گياهپزشکی دانشکده مربوط که عضو پيوسته انجمن می‌باشند همراه با گواهی اشتغال به تحصيل و دو قطعه عکس به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.

6-3- عضويت افتخاری:

شخصيت‌های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های بيماری گياهان و علوم وابسته حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند، به عضويت افتخاری در می‌آيند.

عضويت اين افراد با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی انجام می‌شود.

4-6- اعضای موسساتی (حقوقی):

سازمان‌هايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط به فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

پيشنهاد اين اعضاء توسط هيات مديره بررسی و با تصويب مجمع عمومی انجام می‌پذيرد.

تبصره 1: اعضاء افتخاری کليه مزايای اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند.

تبصره 2: اعضاء موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی نسبت به دارايی برای عضو ايجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

تبصره 3 : اعضاء وابسته انجمن فقط 50 درصد حق عضويت که طبق اساسنامه و آئين‌نامه‌ها تعيين شده است پرداخت می‌کنند. اين اعضاء حداکثر تا سه سال می‌توانند از اين مزايا استفاده کنند.

ماده 8 : عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

1 -8- استعفای کتبی

2 -8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه به مدت دو سال

تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

تبصره 2: قبول مجدد عضويت عضو مستعفی منوط به پرداخت بديهی بابت عضويت قبلی او خواهد بود.

فصل چهارم- ارکان انجمن:

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی، ب: هيات مديره، ج: بازرس و هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق‌العاده تشکيل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می‌شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای انجمن رسميت می‌يابد و تصميمات اکثريت آراء معتبر است.

2-10- در صورتيکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت. جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می‌شود.

شرايط رسميت جلسه مجمع‌ فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومی عادل مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی يا دعوت از طريق روزنامه‌های کثيرالانتشار می‌باشد و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

1- 11- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرس

2-11- تصويب خط مشی انجمن

3-11- بررسی و تصويب پيشنهادات هايت مديره و بازرس

4-11- تصويب عضويت اعضاء افتخاری و موسساتی

5-11- تصويب آئين‌نامه‌ها

6-11- تعيين ميزان حق عضويت، تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

7-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

8-11- عزل هيات مديره و بازرس

9-11- انتخاب هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيات رئيسه‌ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هيات رئيسه مجمع عمومی نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس کانديدا کرده‌اند.

تبصره 4: مجمع‌عمومی فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11 تشکيل می‌شود.

ب: هيات مديره (شورای اجرايی)

ماده 12: هيات مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر دو سال يکبار با رای مخفی از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

12-1-عضويت در هيات مديره بيش از دو دوره متوالی ممنوع است.

تبصره: حداکثر دو نفر از اعضاء مشمول اين قاعده در صورت کسب 4/3 آراء حاضرين در جلسه می‌توانند برای يک دوره ديگر به عضويت هيات مديره در آيند.

2-12- عضويت در هيات مديره افتخاری است و از بابت انجام وظايفی که در انجمن انجام می‌دهند هيچگونه حقوق و پاداش دريافت نخواهند کرد.

3-12- هيات مديره حداکثر تا يک هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود بعنوان رئيس، نايب رئيس، دبير، خزانه‌دار و مسئول انتشارات و تبليغات اقدام می‌نمايد.

4-12- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئيس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئيس يا نايب رئيس معتبر است.

5-12- هيات مديره موظف است حداقل ماهی يکبار جلسه خود را تشکيل دهد.

6-12- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت می‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق، معتبر است.

7-12- کليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسه هيات مديره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هيات مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه به شخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، بر کناری يا فوت هر يک از اعضاء هيات مديره، عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رای مجاز است.

11-12- هيات مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان تصدی خود نسب به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن‌های علمی ارسال نمايد.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تائيد هيات مديره جديد از سوی کميسيون وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانونی انجمن می‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1- 13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع‌عمومی

2-13- تشکيل گروه‌های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غيرمنقول انجمن

4-13- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌های اجرايی

5-13- تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالی برای طرح در مجمع‌عمومی

6-13- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل غير.

7-13- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و کمک‌های مالی

10-13- اهداء بورسهای تحقيقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری

13-13- تصويب عضويت پيوسته و وابسته داوطلبان عضويت

14-13- پيشنهاد عضويت افتخاری شخصيت‌های برجسته رشته بيماريهای گياهی و علوم وابسته به مجمع‌عمومی

15-13- بررسی پيشنهاد عضويت اعضای موسساتی و ارائه آن به مجمع‌عمومی

16-13- تهيه آئين‌نامه

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را بعنوان بازرس اصلی و يک نفر را بعنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيات مديره برای بررسی در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن:

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کميته‌های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيات مديره تعيين می‌شود به فعاليت می‌پردازند.

1) گروه‌های تخصصی

2) کميته آموزش و پژوهش

3) کميته انتشارات

4) کميته آمار و اطلاعات

5) کميته پذيرش و روابط عمومی

6) کميته گردهمايی‌های علمی

1-16- تهيه آئين‌نامه تشکيل گروهها و کميته‌ها با هيات مديره و .... انجمن است.

تبصره 1: هيات تحريريه مجله بيماريهای گياهی (ارگان رسمی انجمن) به تعداد 7 نفر طبق آئين‌نامه خاص خود، هر دو سال يکبار همراه با انتخاب هيات مديره از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق ورودی و عضويت اعضاء

2-17- درآمدهی ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

3-17- دريافت هدايا و کمک‌ها

4-17- فروش کتب و نشرياتی که انجمن خود چاپ و منتشر می‌کند.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، ‌تحقيقات و فنآوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: کليه مدارک و پرونده‌های مالی و غيرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده 21: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری معتبر است.

ماده 22: انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 23: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هيات تصفيه‌ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تصيفه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کليه دارايی‌های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظرات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری به يکی از موسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 24: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 23 ماده، 65 زيرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 11/7/84 مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصويب رسيد.

ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 5
  • بازدید امروز: 35
  • بازدید این ماه: 35
  • بازدید امسال: 4377
  • کل بازدید ها: 225,214